MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Friday:

9-4-5

(nine, four, five)

02-03-32-34-43

(two, three, thirty-two, thirty-four, forty-three)

Estimated jackpot: $100,000

18-24-27-34-60, Mega Ball: 2, Megaplier: 2

(eighteen, twenty-four, twenty-seven, thirty-four, sixty; Mega Ball: two; Megaplier: two)

Estimated jackpot: $142 million

01-11-15-19-29

(one, eleven, fifteen, nineteen, twenty-nine)

Estimated jackpot: $28,000

Estimated jackpot: $149 million