DETROIT — These Michigan lotteries were drawn Sunday:

4-0-4

(four, zero, four)

8-0-0-9

(eight, zero, zero, nine)

Estimated jackpot: $42 million

Estimated jackpot: $40 million