MADISON, Wis. — These Wisconsin lotteries were drawn Sunday:

JC-AC-QH-8S-10S

(JC, AC, QH, 8S, 10S)

03-08-09-13-14-23, Doubler: N

(three, eight, nine, thirteen, fourteen, twenty-three; Doubler: N)

01-07-15-24-27

(one, seven, fifteen, twenty-four, twenty-seven)

7-4-5

(seven, four, five)

3-0-4-2

(three, zero, four, two)

Estimated jackpot: $25 million

Estimated jackpot: $261 million