MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Wednesday:

Daily 3

0-4-2

(zero, four, two)

Gopher 5

03-10-28-34-46

(three, ten, twenty-eight, thirty-four, forty-six)

Estimated jackpot: $160,000

Lotto America

04-39-46-48-52, Star Ball: 3, ASB: 2

(four, thirty-nine, forty-six, forty-eight, fifty-two; Star Ball: three; ASB: two)

Estimated jackpot: $6.95 million

Mega Millions

Estimated jackpot: $20 million

Northstar Cash

03-17-22-28-29

(three, seventeen, twenty-two, twenty-eight, twenty-nine)

Estimated jackpot: $29,000

Powerball

19-28-46-50-54, Powerball: 9, Power Play: 2

(nineteen, twenty-eight, forty-six, fifty, fifty-four; Powerball: nine; Power Play: two)

Estimated jackpot: $20 million