MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Wednesday:

0-0-8

(zero, zero, eight)

08-10-12-27-37

(eight, ten, twelve, twenty-seven, thirty-seven)

Estimated jackpot: $405,000

04-14-24-25-33, Star Ball: 7, ASB: 2

(four, fourteen, twenty-four, twenty-five, thirty-three; Star Ball: seven; ASB: two)

Estimated jackpot: $2.75 million

Estimated jackpot: $77 million

04-11-16-19-25

(four, eleven, sixteen, nineteen, twenty-five)

Estimated jackpot: $42,000

21-37-52-53-58, Powerball: 5, Power Play: 2

(twenty-one, thirty-seven, fifty-two, fifty-three, fifty-eight; Powerball: five; Power Play: two)

Estimated jackpot: $72 million