MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

4-0-8

(four, zero, eight)

14-39-43-44-67, Mega Ball: 19, Megaplier: 3

(fourteen, thirty-nine, forty-three, forty-four, sixty-seven; Mega Ball: nineteen; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $32 million

01-02-16-18-29

(one, two, sixteen, eighteen, twenty-nine)

Estimated jackpot: $26,000

Estimated jackpot: $34 million