MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Wednesday:

8-4-5

(eight, four, five)

16-22-23-32-38

(sixteen, twenty-two, twenty-three, thirty-two, thirty-eight)

Estimated jackpot: $410,000

01-04-27-34-47, Star Ball: 1, ASB: 4

(one, four, twenty-seven, thirty-four, forty-seven; Star Ball: one; ASB: four)

Estimated jackpot: $14.24 million

Estimated jackpot: $96 million

01-05-21-23-25

(one, five, twenty-one, twenty-three, twenty-five)

Estimated jackpot: $26,000

23-25-47-48-50, Powerball: 24, Power Play: 3

(twenty-three, twenty-five, forty-seven, forty-eight, fifty; Powerball: twenty-four; Power Play: three)

Estimated jackpot: $144 million