MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Friday:

1-0-4

(one, zero, four)

01-04-08-39-46

(one, four, eight, thirty-nine, forty-six)

Estimated jackpot: $615,000

04-10-20-33-57, Mega Ball: 13, Megaplier: 3

(four, ten, twenty, thirty-three, fifty-seven; Mega Ball: thirteen; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $226 million

08-11-21-22-28

(eight, eleven, twenty-one, twenty-two, twenty-eight)

Estimated jackpot: $30,000

Estimated jackpot: $217 million