MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Friday:

9-4-4

(nine, four, four)

03-04-20-24-45

(three, four, twenty, twenty-four, forty-five)

Estimated jackpot: $220,000

07-18-29-32-45, Mega Ball: 17, Megaplier: 3

(seven, eighteen, twenty-nine, thirty-two, forty-five; Mega Ball: seventeen; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $152 million

04-18-29-30-31

(four, eighteen, twenty-nine, thirty, thirty-one)

Estimated jackpot: $29,000

Estimated jackpot: $90 million